Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract cu turistul Cocktail Holidays

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Încheiat astăzi, ………………………………

Părțile contractante:

Societatea SEVEN TRAVEL SRL, cu sediul in localitatea Bacau, adresa str. Cornisa Bistritei bl. 6, sc. A, ap 40, Nr. Reg. Com J/04/1687/2007, CUI RO22485250, titulara a licentei nr. 1735 din 15.04.2019, telefon 0234512574, e-mail office@seventravel.ro , reprezentata de dna Nicoleta Constandache - Administrator, în calitate de reprezentantă a Agenției, PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L. - agenția Cocktail Holidays, cu sediul în București Sector 1, str. Intrarea Armașului nr. 9, Nr. Reg. Com. J40/12083/1994, CUI: RO5865038, cont bancar (EUR): RO16BRMA101000019937EU01, cont bancar (RON): RO59BRMA101000019937RO01, deschis La EXIM BANK, titulara Licenței de turism 561/02.02.2023 pentru agenția Cocktail Holidays, reprezentată prin D-nul. Dan Goicea, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agentia,

Şi

 Domnul/Doamna, ………………………………………………………………… domiciliat/domiciliată în ………………...……, telefon..................................................., e-mail............................................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ………...…. Nr. ….....……………....… eliberat/eliberată de ………………….. la data de....................................., în calitate de Călător/reprezentant al Călătorului,

 au convenit încheierea prezentului contract.

OBIECTUL CONTRACTULUI

 1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție prin reprezentanta acesteia a unuia din următoarele servicii - pachet de servicii de călătorie propriu cu numele de marcă “Cocktail Holidays” sau al altor agenții de turism, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată si călătorie.
 2. În cazul în care Agenția are calitatea de agenție de turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor încheiate cu alte agenții de turism organizatoare, pentru pachetele de servicii de călătorie constituite de către Agenția Organizatoare (alta decât Cocktail Holidays), înscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie. In aceasta situație, Agenția are calitatea de Intermediar, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achiziționarea acestui tip de servicii, Agenția va informa corespunzător calatorul prin reprezentanta acesteia despre aceste garanții, in cadrul Informațiilor precontractuale.
 3. Pachetul de servicii contractat: Destinația ………………………………., unitate de cazare ……………………………………………………………………………….. clasificată la ......*, situată in ………..................................................................................................., perioada ………...................................; in regim ................................., bilete avion, taxe aeroport, .........................................................................................................................

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 1. Contractul intră în vigoare la momentul semnării lui de către Călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice și încetează de drept la data finalizării prestării efective a pachetului de servicii de călătorie inscris in documentele de calatorie.
 2. În cazul pachetelor de servicii de calatorie achiziționate la distanta, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta (telefon, site etc), pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul, se considera acceptare a conditiilor contractuale următoarele:
 3. exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre reprezentanta Agenției a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
 4. exprimarea acordului verbal, în urma conversației telefonice dintre Calator si un angajat al reprezentantei Agentiei, cu condiția ca aceasta conversație sa fi fost înregistrată cu acordul Călătorului;
 5. Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de către Calator a contravalorii pachetului de servicii de călătorie in baza facturii emise de catre reprezentanta Agenției.

PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATA

 1. Prețul contractului este de………………..….. și cuprinde costul serviciilor efective menționate în paragraful de mai sus.
 2. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în anexele la contract, în alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispoziție Călătorului, site-ul reprezentantei Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.
 3. În situaţia contractării serviciilor în regim Early-booking, reducerea acordată Călătorului este cea inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplică numai tarifelor de cazare.
 1. La încheierea contractului se percepe un avans de……………. din prețul contractului, diferența în cuantum de………………. urmând a fi achitată până cel mai târziu la data de ....................., conform Contract. Plata se va face de către Călător astfel:
 2. 20% - la momentul efectuării rezervării;
 3. 40% - cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea sejurului;
 4. 40% - cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea sejurului.
 5. Condițiile de plată diferă în funcție de tipul pachetului de servicii de călătorie achiziționat și tipul de ofertă și vor fi menționate în contract sau în anexele la contract.
 6. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua în EUR, LEI sau USD, într-o singură monedă. Pentru plățile în lei, suma de achitat se calculează prin utilizarea cursului de referință al EXIMBANK din ziua plății.
 7. Agenția nu are obligatia de a imbarca si de a acorda servicii calatorilor in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor achizitionate.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI

 1. Agenția își rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract și are obligația să informeze Călătorul cu cel puțin 20 zile înainte de data plecării, prin reprezentanta sa.
 2. Agenția va informa Călătorul prin reprezentanta sa, fără întârzieri nejustificate si într-un mod clar, inteligibil si bine evidențiat, cu privire la: orice modificare propusa, impactul acesteia asupra prețului, termenul acordat Călătorului pentru a lua o decizie, consecința lipsei răspunsului Călătorului in termenul acordat si, eventual, pachetul de substituție oferit si prețul acestuia.
 3. Agenția poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, ale taxelor sau comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract impuse de terțe părți care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării și nu depășesc 8%. Dacă creșterea prețului depășește 8% din prețul total al pachetului, Călătorul are opțiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare. Dacă prețul nu depășește 8% din prețul total al pachetului și Călătorul decide încetarea Contractului, acesta este obligat la plata de penalități conform art.VI. Orice creștere de preț este posibilă doar ulterior trimiterii de către Agenție către Călător prin reprezentanta sa a unei notificări clare si inteligibile in acest sens, însoțită de o justificare a creșterii respective.
 4. În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată, prin reprezentanta sa:
 5. să ofere Călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei fără majorarea prețului, respectiv serviciile oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul în care întoarcerea Călătorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se considera a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării in aceeași locație, în cea mai apropiata varianta fata de cea inițială;
 6. să restituie Călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția acorda Calatorului o reducere adecvată a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordata este inadecvata;
 7. în cazul în care nu pot fi oferite Călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suporta costul cazării necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depășește trei nopți pe calator. Părţile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile de Călătorie” este aceea potrivit căreia servicii cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.
 8. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de călătorie incluse in contract, cu excepția următoarelor cazuri:
 9. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Călătorului;
 10. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). Agenția nu este răspunzătoare pentru servicii extra/opționale care nu sunt specificate în prezentul Contract/voucherele de călătorie, acestea fiind în sarcina Călătorului.
 1. Reprezentanta Agenției are obligația să furnizeze în scris Călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:
 2. orarele, locurile escalelor şi legăturile pentru mijloacele de transport incluse în Contract.
 3. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de email ale reprezentanţei locale a Agenției ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agenției sau a reprezentantei Agenției;
 4. pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 5. denumirea entității responsabile de protecție in caz de insolvență si datele de contact ale acesteia, inclusiv sediul social, si, după caz, denumirea autorității competente desemnate de statul membru in cauză in scopul respectiv si datele de contact ale acesteia;
 6. informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor, precum si privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor;
 7. informații privind dreptul Călătorului la transferul contractului către o altă persoană și, în cazul transferului, costurile efective generate de acesta;
 8. chitanțele, bonurile si biletele necesare, informații privind ora programată a plecării si, după caz, termenul-limita pentru înregistrare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport si ale sosirii.
 1. Conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL prelucrează datele cu caracter personal ale turiștilor (respectiv nume, prenume, data nașterii, adresa, CNP, nr. de telefon, alte date de identificare necesare asigurării serviciilor), manual sau prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali, necesare prestării serviciilor solicitate (transport, servicii de cazare si masa, asigurări medicale, excursii opționale si alte servicii solicitate).
 2. Toate unităţile de cazare şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CĂLĂTORULUI

 1. În cazul în care Călătorul nu poate să participe la călătorie, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenția, prin intermediul reprezentantei Agenției cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția adoptata este aceea de a se înceta contractul cu Călătorul care cesionează contractul şi de încheia un alt contract cu noul Călător, semnat și de Călătorul cedent, si nu soluția încheierii unui contract de cesiune intre Călătorul cedent si cel cesionar. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, Călătorul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
 3. Pentru cazări externe, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14,00 şi se încheie la ora 12,00. Pot exista excepţii de la regulă în funcţie de specificul fiecărui hotel. Călătorul are obligația de a se informa in legătură cu orele de check-in si check-out, înainte de începerea sejurului.
 4. Călătorul este obligat să comunice Agenției, prin intermediul reprezentantei Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
 5. rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
 6. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
 1. În cazul în care Călătorul reziliază contractul sau Agentia anulează călătoria înaintea datei de plecare, Călătorul are dreptul:
 2. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție prin reprezentata acesteia;
 3. să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 4. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în baza prezentului contract (cu plata daunelor corespunzatoare de la art V. 1) .
 1. În toate cazurile menţionate la articolul 4.2., Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, prin intermediul reprezentantei Agenției, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
 2. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenția a informat în scris Călătorul, prin intermediul reprezentantei sale, cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 3. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); c. anularea s-a făcut din vina Călătorului.
 1. Călătorul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care decizia de încetare îi este imputabilă, făcându-se fără să existe culpa Agenției in îndeplinirea obligațiilor contractuale, Călătorul este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despăgubirilor este agreat de parți si este prevăzut la Cap. VI al prezentului Contract.

În cazul rezervărilor de tip Early booking și în cazul ofertelor speciale, orice modificare a contractului solicitată de către Călător are drept consecinţă anularea rezervării, cu penalizările aferente, şi efectuarea unei alte rezervări la preţul şi condiţiile existente la acel moment. În cazul în care Călătorul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor (tipul de cameră) sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu o denunțare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi de încheierea unui nou contract.

Călătorul declară că acceptă oferta Agenției, așa cum a fost prezentată de catre reprezentanta Agentiei, aceasta urmând sa facă parte integranta din prezentul contract.

 1. Călătorul este obligat să comunice reprezentantei Agenției nevoile de asistenţă medicală specială sau nevoile speciale (sarcină, mobilitate redusă etc.) pentru a fi informat, de exemplu, în legătură cu eventuale condiții speciale privind transportul aerian sau pentru a beneficia de anumite facilități. Neîndeplinirea acestei obligații exonerează Agenția de răspunderea pentru orice daune cauzate de imposibilitatea Călătorului de a beneficia de serviciile achiziționate.
 2. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi orice alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 3. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (vouchere, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie.
 4. Călătorul are dreptul sa solicite despăgubiri de la Agentie, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale a acesteia din urma.
 5. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către Agentie a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea Călătorului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii înscris în contract.
 6. Călătorul declară că reprezentanta Agenţiei l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Călătorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii, în conformitate cu oferta Agentiei.

RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI

În cazul în care Călătorul renunță din vina sa la pachetul de servicii Călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

 1. Condiții de anulare/penalizări oferta STANDARD
 2. 20% din prețul pachetului de servicii/persoana, daca renunțarea se face începând cu data confirmării serviciilor, pana cel târziu cu 30 zile înainte de data începerii sejurului;
 3. 50% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul 29 - 16 zile înainte de data plecării;
 4. 80% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul 15 - 7 zile înainte de data plecării;
 5. 100% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul de maxim 7 zile înainte de data plecării sau prin neprezentarea la program.

Penalizările diferă în funcție de tipul pachetului de servicii de călătorie achiziționat și tipul de ofertă (EARLY BOOKING, OFERTE SPECIALE, LAST MINUTE ETC.) și vor fi menționate în contract sau în anexele la contract.

Modificarea rezervărilor aferente diferitelor tipuri de oferte are ca şi consecinţă anularea rezervării inițiale (inclusiv pierderea procentului de reducere aplicat iniţial), aplicarea penalizărilor de la momentul anulării și refacerea rezervării la preţul pachetului de servicii valabil la momentul modificării.

În cazul în care Călătorul care a contractat un pachet de servicii cu reprezentanta Agenției și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în factură/bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 1.

In situația in care anumite produse de călătorie au alte condiții de renunțări/penalizări/despăgubiri decât cele din prezentul capitol si care sunt precizate in oferta acceptată de către Călător (programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele de rezervări etc.), acestea vor fi aplicate la momentul anulării.

 1. In cazul in care Călătorul renunță la călătorie ca urmare a modificării semnificative a oricăreia dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau Agenția nu poate îndeplini cerințele speciale comunicate Călătorului sau propune sa mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, Călătorul are posibilitatea ca, in termen de 3 zile, sa înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. In acest caz, Agenția va rambursa Călătorului toate plățile efectuate de către sau pe seama acestuia, in maxim 14 zile de la data încetării contractului. Călătorul poate opta pentru un alt pachet de servicii, daca este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.
 2. Călătorul are dreptul sa decidă încetarea contractului, cu cel mult 3 zile anterior începerii executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, in cazul unor circumstanțe inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinație sau in vecinătatea imediată a acestuia si care afectează in mod semnificativ executarea pachetului, astfel cum s-a convenit la momentul rezervării, sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație (introducerea unei escale in cazul transportului aerian sau schimbarea companiei aeriene/aeronavei nu pot fi invocate ca motive ce afectează transportul). Pentru invocarea circumstanțelor trebuie făcută dovada existenței prin orice mijloace de probă. In acest caz, Călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
 3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul legal al organizaţiei sindicale.
 4. În cazul în care o reprezentanță diplomatică refuză să acorde viza de intrare necesară pentru efectuarea pachetului de servicii, Călătorul este penalizat conform condițiilor aferente pachetului achiziționat.
 5. În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratând in acest mod plecarea), dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau complete sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 7. Călătorul trebuie să transmită cererea de renunţare la pachetul de servicii la agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
 8. Agenția poate înceta contractul si poate oferi Călătorului rambursarea completa a tuturor plăților prin reprezentanta sa, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, daca:
 9. numărul de persoane înscrise pentru participare este mai mic decât numărul minim stabilit in contract, având obligația de a-l înștiința pe Călător nu mai târziu de:
 10. 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
 11. 7 zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează intre două si șase zile;

iii. 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai puțin de doua zile.

 1. nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile si extraordinare, având obligația de a-l înștiința pe Călător fără întârziere, înainte de începerea executării pachetului.
 2. Toate sumele menționate în prezentul capitol se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii achitat de Călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. În situaţia în care sumele achitate de către Călător cu titlu de avans sunt mai mici decât cele pe care Agenţia are obligaţia de a le achita colaboratorilor/partenerilor derivând din pachetul de servicii al Călătorului, plata acestora revine în sarcina acestuia.
 3. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează Agenția de orice răspundere în condițiile art. 1351 Cod civil.

 CLAUZE SPECIALE

 1. Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Călătorul confirma ca a luat la cunoștință de condițiile, drepturile și obligațiile din prezentul contract, cat și condițiile generale de călătorie afișate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecărei țări in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts .
 2. Agenția recomandă instalarea aplicațiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinație, cu ajutorul căreia turiștii pot primi toate alertele de călătorie si oricare alta informație necesara desfășurării in siguranța a călătoriei si care se găsesc la https://www.mae.ro/app_cs .
 3. În unitățile de cazare nu se garantează asigurarea unui pat matrimonial, precum și poziția camerelor în cadrul unității de cazare, inclusiv camere alăturate, in cazul grupurilor. Acestea vor fi solicitate suplimentar, la cererea expresa a Călătorului in momentul rezervării și vor fi asigurate prin bunăvoința și funcție de disponibilitatea unității de cazare.

RECLAMAȚII

 1. În cazul în care Călătorul este nemulțumit de serviciile primite in baza prezentului contract sau in cazul in care constata orice neconformitate cu privire la acestea, are dreptul de a întocmi o sesizare scrisă, cu privire la deficiențele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii contractat, ce se va transmite atât reprezentantei Agenției/Agenției cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.).
 2. In cazul in care unul din serviciile de călătorie nu se execută in conformitate cu contractul, Agenția are obligația de a remedia neconformitatea, cu excepția unuia dintre următoarele cazuri:
 3. neconformitatea nu poate fi remediată;
 4. remedierea implica cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității si de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
 1. Atât Agentia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Călătorul va depune la reprezentanta Agentiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, Agenția să comunice Călătorului despăgubirile care i se cuvin, in cazul confirmării deficientelor sesizate de către acesta. In cazul in care Agenția nu remediază neconformitatea (cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 2), Călătorul poate face el însuși acest lucru, solicitând, ulterior, rambursarea cheltuielilor necesare.
 2. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune, în cazul in care Agenția dovedește ca neconformitatea apare într-una din următoarele situații:
 3. este imputabilă Călătorului;
 4. este imputabilă unei terțe părți care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse in contract si este imprevizibilă sau inevitabilă;
 5. este cauzata de circumstanțe inevitabile si extraordinare.

ASIGURĂRI

 1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la la Societatea de Asigurare OMNIASIG cu sediul în Bucuresti. Poliţa de asigurare este afişată pe pagina web a Agenției Poliţa de Asigurare | Cocktail Holidays . Facultativ, Călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare, în condițiile stabilite de societatea de asigurare.
 2. Agenția garantează rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in măsura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agenției. Garanția este efectivă si acoperă costurile previzibile in mod rezonabil. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Agenției sau Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.
 3. Valoarea despăgubirii:
 4. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de Călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.
 5. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate Călătorului şi achitate de acesta în baza prezentului contract, la care se adaugă costul repatrierii.
 6. În cazul în care Călătorul a beneficiat de repatrierein conditiile specificate in prezentul contract:
 7. nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Agenție a obligațiilor contractuale față de partenerii săi;
 8. beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Agenției.
 9. Asiguratorul poate propune Călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019. În situația în care Călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
 10. Condițiile de despăgubire:
 11. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau email în cazul în care Agenția, aflată în stare de insolvență, nu efectuează repatrierea sa.
 12. În cazul în care Călătorul solicită Agenției rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Agenție, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.
 13. Călătorul poate solicita Agenției aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:
 14. în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Agenției, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;
 15. în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.
 16. În situaţia în care se dispune radierea Agenției ca urmare a falimentului, Călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
 17. În situaţia prevăzută la alin. 3.b., Călătorul poate solicita Agenției rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
 18. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 4.c, 4.d. sau 4.e., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.
 19. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 4.a sau 4.h, după caz, Călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:
 20. contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
 21. confirmările de primire precizate la art. 4.b sau 4.e, după caz;

iii. copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Călător;

 1. copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
 2. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la Călător.
 3. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plăteşte sumele datorate Călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Agenție.
 1. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între Călător și asigurator.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA

 1. Oferta cuprinzând informațiile precontractuale, conform art. 5 din OG nr. 2/2018;
 2. Voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
 3. Programul sejurului sau oferta acceptată de către Călător;
 4. Cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziţia Călătorului prin intermediul reprezentantei Agenției, în format tipărit sau pe suport electronic.
 5. ...................................................................................................................................

COMUNICĂRI

Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile) si orice astfel de notificare va deveni efectiva in momentul transmiterii sale, corespunzător următoarelor detalii de contact:

Pentru reprezentantă Agenție/Agenție:

 1. Societatea Seven Travel SRL,

Adresa: Bacau, str Mihai Viteazul nr 3,

Email: office@seventravel.ro

 1. Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL, Str. Intrarea Armașului nr. 9, Sector 1, București, e-mail: info@cocktailholidays.ro.
 2. Pentru Călător: …………………………………………..…………………………….….……,

Email: …………………………………………………….…………………....

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele cu caracter personal ale Călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopul rezervării/furnizării serviciilor de transport şi/sau cazare solicitate, rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii de călătorie, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor și indeplinirea obligatiilor legale stabilite in sarcina Agenţiei. Călătorul va furniza Agenţiei datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul prestării serviciilor comandate/solicitate, precum și derulării şi monitorizării prezentului Contract de către Agenție. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Agenție şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval, după caz (doar celor care colaborează la asigurarea serviciilor comandate). De asemenea, Călătorul, declară că este titular al drepturilor părintești ale copilului/copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc/beneficiar direct sau indirect al serviciilor Agenției și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale acestora, după caz.
 1. Călătorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea (mutarea) sau ștergerea acestora ori dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere. Pentru întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a Agenției.
 1. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul Contract.
 1. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Călătorului vor fi transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare sau alte servicii, inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților/instituțiilor statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.
 1. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale.
 1. Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.

DISPOZIŢII FINALE

 1. Oferta cuprinzând informațiile precontractuale, conform art. 5 din OG nr. 2/2018, și nu poate fi modificată in lipsa acordului explicit al părților contractante.
 1. Comercializarea pachetelor de servicii Călători ce se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018 si a tuturor reglementarilor în materie sau in legătură cu aceasta.
 1. Litigiile apărute între Părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar Părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul Agenției.
 1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, Părțile confirmând, prin semnătură faptul ca au primit un exemplar al contractului.

Reprezentantă Agenție Călătorul/Reprezentantul Călătorului

Societatea: Seven Travel SRL Nume: ..........................................

Agent turism: .......................................... Prenume: ......................................

Am primit un exemplar din contract și anexele.

Sunt de acord să primesc cele mai bune oferte de turism şi informări pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la expirarea prezentului contract.

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Semnătura, Semnătura,